Политика за поверителност

Тази страница описва как да управлявате сайта по отношение на обработката на лични данни на потребители, които се консултират с него, съгласно Законодателен указ 196/2003 (Кодекс за поверителност) и Регламент на ЕС 679/2016 (GDPR).

1. Естество на обработваните данни

Данни за навигация / използване

Компютърните системи и софтуерните процедури, използвани за експлоатацията на този уебсайт, придобиват по време на нормалната си работа някои лични данни, чието предаване е косвено при използването на интернет комуникационни протоколи. Това е информация, която не се събира, за да бъде свързана с идентифицирани заинтересовани страни, но която от самото си естество би могла чрез обработка и свързване с данни, съхранявани от трети страни, да позволи на потребителите да бъдат идентифицирани. Тази категория данни включва IP адреси или имена на домейни на компютрите, използвани от потребители, които се свързват към сайта, адресите в нотацията на унифицирания идентификатор на ресурса (URI) на заявените ресурси, времето на заявката, метода, използван за изпращане на заявка към сървъра, размера на файла, получен в отговор, цифровия код, указващ състоянието на отговора, даден от сървъра (успех, грешка и т.н.) и други параметри, свързани с операционната система и компютърната среда на потребителя.

Данни, предоставени доброволно от потребителя

Незадължителното, изрично и доброволно изпращане на имейли до адресите, посочени на този сайт, предполага последващо получаване на адреса на подателя, необходим за отговор на заявки, както и на всички други лични данни, включени в съобщението.

Cookie - Виж съответната информация.

Лични данни, обработвани за достъп до услугите на сайта

  • Contact form:
    Имейл, собствено име, фамилия, компания, телефонен номер

2.Цел на обработката

Данни за навигация / използване, описани в предходната точка 1, се използват единствено за получаване на анонимна статистическа информация за използването на сайта и за проверка на правилното му функциониране. Данните могат да се използват за установяване на отговорността в случай на хипотетични компютърни престъпления срещу сайта.

Личните данни, предоставени спонтанно от потребители които консултират сайта, ще бъдат обработвани за следните цели:

  • Контакт с потребителя
  • Статистически посещения на сайта
  • Оптимизация и разпределение на трафика
  • Взаимодействие със социални мрежи и външни платформи

3.Правни основания на обработката

Личните данни, предоставени спонтанно от потребителите, ще бъдат обработвани в съответствие със съгласието, изразено по време на регистрацията в сайта. Що се отнася до техническата информация, строго необходима за предоставянето на услугата (данни за навигация / употреба), тези данни ще бъдат обработвани, колкото е необходимо за преследване на нашия законен интерес за оптимизиране на уебсайта, както и за подобряване на представянето и съдържанието.

4. Методи за обработка и период на съхранение на данни

Обработката на данните ще се извършва ръчно или с помощта на ИТ и чрез обикновена или електронна поща. Данните ще се съхраняват както на хартиени носители, така и в електронни файлове за времето, строго необходимо за постигане на целите, посочени в параграф 2, и във всеки случай, след изчерпване на тези цели.
Спазват се специфични мерки за сигурност за предотвратяване на загуба на данни, незаконна или неправилна употреба и неоторизиран достъп.

5. Задължение или правомощие за предоставяне на данни

Освен посочените за навигационни данни, потребителят е свободен да предоставя лични данни, поискани от различните услуги на сайта. Непредоставянето на такива данни може да направи невъзможно получаването на исканото.

6.Комуникация и разпространение на лични данни

Личните данни, събрани от уебсайта, не подлежат на общо разпространение. Тези данни могат да бъдат обработвани за целите, посочени в точка 2, от лицата, отговарящи за обработката на данни и информационните системи, както и от лицата, отговарящи за техническото управление на уебсайта.

7.Права на заинтересованите страни

Законодателството за поверителност (членове 7-10 от Кодекса за поверителност и членове 12-22 от Регламент 679/2016 на ЕС) гарантира на заинтересованите лица правото да бъдат информирани за обработването на данни, свързани с тях, и правото на достъп по всяко време до самите данни и изискват тяхното актуализиране, интегриране и корекция. Когато са изпълнени условията, предвидени в закона, субектът на данни може също да претендира правото да отмени данните, да ограничи тяхната обработка, преносимост на данните, противопоставяне на обработката, да не бъде подлагано на решения, основаващи се единствено на автоматизирана обработка. Ако обработването на лични данни се основава на съгласието на заинтересованата страна, той / тя има право да оттегли даденото съгласие.
За упражняването на вашите права, както и за по-подробна информация за субектите или категориите субекти, на които се предават данните или които са наясно с тях като мениджъри или агенти, заинтересованото лице може да се свърже {{име на фирмата}}на слезните адреси: тел {{фирмен_телефон}} и е-мейл адрес {{фирмен_мейлl}}.
Ако засегнатото лице сметне, че правата Ви са нарушени, можете да се защитите, като подадете жалба до Гаранта за защита на личните данни

8. Собственик и отговорник за обработката

Контролерът на данни е{{име_фирма}}, със седалище {{фирмен_адрес}}. Актуализираният списък на обработващите данни се съхранява в седалището на Администратора на данни.

9. Промени в тази политика за поверителност

А дминистраторът на данни си запазва правото да прави промени в тази политика за поверителност по всяко време, като уведомява Потребителите на тази страница. Поради това, моля, консултирайте се често с тази страница, като се позовавате на датата на последната промяна, посочена в долната част. В случай на неприемане на промените, направени в тази политика за поверителност, Потребителят може да поиска от Администратора на данни да премахне личните им данни. Освен ако не е посочено друго, предишната политика за поверителност ще продължи да се прилага за личните данни, събрани дотогава.

reset-search

Non ci sono risultati

Категории

Продукти

Cam | Il Mondo del Bambino

Завъртете екрана, за да се насладите на сайта на Cam докрай